T

he small print

algemene voorwaarden

I.

ALGEMEEN

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op een dienstverleningsovereenkomst tussen de opdrachtgever (verder genoemd: de klant) en Yannic Fréson, zijnde de overeenkomst waarbij Yannic Fréson (verder genoemd: de fotograaf) zich verbindt tot het maken van foto's en om de bijhorende fotoset af te leveren.

1.2

Door het boeken bij Yannic Fréson, geeft de klant toestemming dat foto's en video's gemaakt door de fotograaf kunnen geplaatst worden op zijn website en sociale media als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten. Indien de klant hiermee niet akkoord gaat, moet hij dit vooraf schriftelijk laten weten.

1.3

Yannic Fréson is enkel gehouden tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd is in de ondertekende offerte. Alle andere extra diensten worden aangerekend aan de op het moment van de dienstprestatie gehanteerde tarieven, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag.

1.4

Yannic Fréson is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming in verband met mogelijke publicatie van de werken. Enige GDPR en/of privacy claim is dan ook voor de verantwoordelijkheid van de wederpartij. Yannic Fréson gaat ervan uit dat de wederpartij op de hoogte is van en conform aan de huidige GDPR en privacy wetgeving.

1.5

Bij inbreuk kunnen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

II.

DE BOEKING

2.1

Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt. Bij ontvangst van de door beide partijen ondertekende offerte, is de boeking definitief. Een boeking kan ook mondeling of per mail worden afgesproken indien beide partijen hiermee akkoord zijn.

2.2

Yannic Fréson kan een voorschot vragen.

2.3

Alleen cadeaubonnen verkregen bij de fotograaf zijn geldig. De fotosessie moet plaatsvinden vóór het vervallen van de cadeaubon. De cadeaubon dient gepresenteerd worden vóór het boeken van de fotosessie en mag enkel gebruikt worden voor fotografieservices — niet voor prints. Bij verlies van cadeaubonnen kan Yannic Fréson niet aansprakelijk gesteld worden. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en mogen niet doorverkocht worden.

2.4

Indien de boeking minder dan twee weken voor datum door de opdrachtgever wordt geannuleerd, zal het voorschot worden ingehouden.

2.5

Indien de boeking door de fotograaf wordt geannuleerd (bijvoorbeeld bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum), doet hij zijn best tot het zoeken van een andere fotograaf die een gelijkwaardige stijl hanteert. Het voorschot zal dan worden terugbetaald.

III.

DE DIENSTVERLENING

3.1

De fotograaf behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan. Het voorschot zal dan worden terugbetaald.

3.2

Yannic Fréson is enkel gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Yannic Fréson bepaalt autonoom de wijze waarop de dienstverleningsovereenkomst (die in samenspraak met de klant tot stand kwam) uitgevoerd wordt. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij goedkeuring van de offerte niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.3

Het aantal geleverde foto's kan niet op voorhand worden vastgelegd. Dit hangt af van verschillende variabelen, zoals de duur van de dienstverlening.

3.4

Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan, tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming is verkregen van de fotograaf.

3.5

Yannic Fréson maakt de foto's digitaal via Dropbox over. Andere manieren van levering zijn op aanvraag.

3.6

Foto's worden standaard afgeleverd op Facebook resolutie, zijnde 2048 pixels aan de langste zijde. Foto's in de hoogste resolutie kunnen worden afgeleverd op aanvraag. De foto's worden geleverd in jpeg.

3.7

Klachten inzake de geleverde dienstverlening dienen uiterlijk zeven dagen na uitvoering hiervan schriftelijk aan Yannic Fréson te worden medegedeeld. Klachten na deze termijn worden niet meer aanvaard. Yannic Fréson zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de tijdig meegedeelde klachten.

3.8

Foto's, zowel de JPEG-bestanden (bewerkt) als de RAW-bestanden (onbewerkt), blijven 1 jaar in het digitaal archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen.

3.9

Yannic Fréson is volledig vrij in de keuze van de derden waarmee de fotograaf werkt om tot uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De kosten van deze derden zijn ten laste van de klant.

3.10

De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto's of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

IV.

BETALING EN FACTURATIE

4.1

Uiterlijk zeven dagen na afloop van de dienstprestatie zal Yannic Fréson een factuur aan de klant sturen. Indien er dienstprestaties geleverd worden die niet in de offerte zijn voorzien, zal Yannic Fréson via de factuur de definitieve afrekening aan de klant sturen. Betwistingen over de factuur dienen uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Yannic Fréson te worden medegedeeld. Betwistingen na deze termijn worden niet meer aanvaard.

4.2

De klant moet de factuur uiterlijk 30* dagen na ontvangst van de factuur betalen. Indien de factuur niet volledig is betaald binnen de voorziene periode, zal er maandelijks, zonder enige ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest van 1% van het resterende bedrag worden aangerekend, tot de volledige betaling is ontvangen. Wat betreft de dekking van de administratieve, financiële en organisatorische kosten die veroorzaakt zijn door een laattijdige betaling, zal de klant een verhoging verschuldigd zijn van 10% van het volledige factuurbedrag, met een minimum van 50 euro. Yannic Fréson dient deze extra kosten eerst te bewijzen.

4.3

Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst, dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

V.

INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1

De foto's genomen door Yannic Fréson zijn onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf.

5.2

Bij volledige betaling van de dienstverlening, mag de klant de foto's printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden, moet hij hiervoor van de fotograaf een licentie verkrijgen.

5.3

De naam “Yannic Fréson” dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, tenzij er voor commerciële doeleinden een licentie is verkregen. Een licentie kan verkregen worden op aanvraag, voor een gepaste vergoeding.

* 30 dagen voor bedrijven, 14 dagen voor particulieren. Effectieve betalingstermijn vermeld op de factuur.